Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci

Úplná pravidla spotřebitelské soutěže „McDonald’s Cup: Pohybová výzva“

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže „McDonald’s Cup: Pohybová výzva“ (dále jen „Soutěž“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené Soutěže. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

Pořadatelem Soutěže je:
IMA PRODUCTION s.r.o.
se sídlem: Praha 8, Pod Hájkem 1, PSČ 18000
IČO: 257 36 990
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 45316

(dále jen „Pořadatel“ či „Pořadatel Soutěže“).

I. Doba a místo konání Soutěže

 1. Soutěž bude probíhat v termínu od 30.3. 2021 08:00:00 hod. do 30. 6. 2021 23:59:59 hod. včetně (dále jen „Doba konání soutěže“), a je rozdělena do 2 soutěžních kol, kdy 1. soutěžní kolo bude probíhat v termínu od 30.3. 2021 08:00:00 hod. do 7. 6. 2021 23:59:59 hod. včetně (dále jen „1. soutěžní kolo“) a 2. soutěžní kolo bude probíhat v termínu od 10. 6. 2021 08:00:00 hod. do 30. 6. 2021 23:59:59 hod. včetně (dále jen „2. soutěžní kolo“).
 2. Soutěž bude probíhat výhradně prostřednictvím soutěžního webu www.mcdonaldscup.cz (dále jen „Místo konání soutěže“ nebo také „Soutěžní web“).
 3. 1. soutěžní kolo je pro účely získání diplomu a určení výherců jednotlivých vedlejších výher v době svého trvání rozděleno do 5 níže specifikovaných soutěžních levelů (úrovní):
  1. soutěžní level: od 30.3 2021 08:00:00 hod. do 7. 6. 2021 23:59:59 hod.
  2. soutěžní level: od 13.4 2021 08:00:00 hod. do 7. 6. 2021 23:59:59 hod.
  3. soutěžní level: od 27.4. 2021 08:00:00 hod. do 7. 6. 2021 23:59:59 hod.
  4. soutěžní level: od 11.5. 2021 08:00:00 hod. do 7. 6. 2021 23:59:59 hod.
  5. soutěžní level: od 25.5. 2021 08:00:00 hod. do 7. 6. 2021 23:59:59 hod, přičemž v 1. – 4. soutěžním levelu lze splnit 8 soutěžních úkolů a 1 soutěžní kvíz, v 5. soutěžním levelu pak 8 soutěžních úkolů a 2 soutěžní kvízy

(dále jen „soutěžní level“ nebo „soutěžní úroveň“).

II. Účast v soutěži

 1. Soutěže se může zúčastnit pouze fyzická osoba– spotřebitel ve věku 5 až 15 let s trvalým pobytem a adresou pro doručování na území České republiky. Osoby mladší 15 let se soutěže mohou zúčastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce (ve smyslu § 32 občanského zákoníku), a to jak s účastí v soutěži, tak s jejími podmínkami, včetně souhlasů se zpracováním osobních údajů. Účastníkem soutěže se stane osoba splňující podmínky výše uvedené, která v době a místě konání soutěže platně se registruje do soutěže, a to vyplněním Registračního formuláře tak jak je uvedeno níže (dále jen „Účastník“ nebo „Soutěžící“).
 2. Ze Soutěže jsou vyloučeny všechny osoby v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru k Pořadateli či spolupracujícím společnostem, jakož i osoby těmto osobám blízké ve smyslu ust. § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
 3. Osoby nesplňující podmínky účasti v Soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly Soutěže nebudou do Soutěže zařazeny. V případě, že bude zjištěno, že do Soutěže byla z jakéhokoliv důvodu v rozporu s předcházející větou zařazena osoba, která nesplňuje podmínky účasti v této Soutěži, bude tato ze Soutěže bez náhrady vyloučena.

III. Mechanika soutěže

Zájemce se do 1. kola soutěže zapojí tak, že:

 1. v době konání soutěže provede soutěžní registraci na www.mcdonaldscup.cz, kde nalezne elektronický registrační formulář, do kterého zadá následující údaje: jméno, příjmení, emailovou adresu, datum narození, uživatelské jméno a heslo a udělí svůj souhlas s pravidly soutěže a zpracováním osobních údajů (dále jen „Registrační formulář“). Každý jednotlivý Soutěžící může v soutěži uvést pouze jednu e-mailovou adresu (v případě, že bude zjištěn opak, může být Soutěžící ze Soutěže z důvodu porušení jejích pravidel vyloučen).
 2. v rámci jednotlivé soutěžní úrovně řádně splní minimálně 4 úkoly z možných celkových 8 úkolů dané soutěžní úrovně a vyplní bez ohledu na správnost 1 soutěžní kvíz v 1. – 4. soutěžní úrovni a 2 soutěžní kvízy v 5. soutěžní úrovni. Každý soutěžní kvíz obsahuje 10 otázek, které musí být vyplněny, ale odpověď nemusí být správná. Pro dokončení úkolu a soutěžního kvízu Soutěžící musí zakliknout zaškrtávací políčko, že splnil úkol nebo soutěžní kvíz.

Soutěžící, který splní minimálně 4 úkoly dané soutěžní úrovně včetně vyplnění soutěžního kvízu/kvízů si může na Soutěžním webu obratem stáhnout diplom se svým jménem a příjmením prokazující splnění dané soutěžní úrovně.

Do 2. kola soutěže postoupí soutěžící, který navíc:

 1. v rámci jednotlivé soutěžní úrovně řádně splní všech 8 úkolů ve všech pěti soutěžních úrovních a dále vyplní bez ohledu na správnost všechny soutěžní kvízy v 1.- 5. soutěžní úrovni. Každý soutěžní kvíz obsahuje 10 otázek, které musí být vyplněny, ale odpověď nemusí být správná. V 1. – 4. soutěžní úrovni je třeba vyplnit jeden soutěžní kvíz a v 5. soutěžní úrovni pak 2 soutěžní kvízy. Pro dokončení úkolu a soutěžního kvízu Soutěžící musí zakliknout zaškrtávací políčko, že splnil úkol nebo soutěžní kvíz.
 2. nahraje Soutěžní video na téma „Já a fotbal“, a to v doporučené délce 30 sekund (dále jen „Soutěžní příspěvek“).

IV. Soutěžní příspěvek

Soutěžní příspěvek nesmí:

 • být v rozporu s platnými právními předpisy na území České republiky;
 • obsahovat jakákoli nevhodná vyjádření, která by byla v rozporu s dobrými mravy, s obecně přejímanými pravidly slušnosti a mravnosti, nebo která by snižovala lidskou důstojnost;
 • obsahovat prvky pornografie, násilí, pohoršující nebo jinak nevhodný obsah;
 • hanobit národ, rasu, etnickou nebo jinou skupinu osob;
 • podněcovat nebo schvalovat trestnou činnost nebo navádět k nemravnému jednání;
 • obsahovat prvky nebo části, ke kterým uplatňují práva třetí osoby, zejména práva autorská nebo práva související s právem autorským, práva k průmyslovému vlastnictví jako např. ochranné známky nebo označení původu a jiná práva k duševnímu vlastnictví;
 • obsahovat skrytou reklamu;
 • jakýmkoli způsobem poškozovat dobré jméno Pořadatele.

Rozhodnutí o tom, zda Soutěžní příspěvek splňuje podmínky tohoto článku náleží výhradně Pořadateli.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo Soutěžní příspěvek, který nesplňuje podmínky stanovené v těchto pravidlech či porušuje tato pravidla nezařadit do Soutěže nebo jej ze Soutěže kdykoliv po dobu trvání Soutěže nebo po jejím skončení i bez odůvodnění odstranit, a to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci.
Každý jednotlivý soutěžící může do Soutěže vložit pouze jeden Soutěžní příspěvek (v případě, že bude zjištěn opak, může být Soutěžící ze Soutěže z důvodu porušení jejích pravidel vyloučen).

V. Výhry a určení výherců v 1. kole Soutěže

 1. Do soutěže jsou v 1. soutěžním kole vloženy následující výhry:
  10 x dres národního týmu s vlastnoručním podpisem Tomáše Součka + dárkové balení od McDonald’s Cupu (míč Puma , nápojová lahev a sportovní pytel)
  10 x dres národního týmu s vlastnoručním podpisem Vladimíra Coufala + dárkové balení od McDonald’s Cupu (míč Puma , nápojová lahev a sportovní pytel)
  10 x dres národního týmu s vlastnoručním podpisem Jakuba Jankta + dárkové balení od McDonald’s Cupu (míč Puma , nápojová lahev a sportovní pytel)
  10 x dres národního týmu s vlastnoručním podpisem Alexe Krále + dárkové balení od McDonald’s Cupu (míč Puma , nápojová lahev a sportovní pytel)
  (dále a výše jen „vedlejší výhra“)
  Do soutěže je vloženo 40 ks vedlejší výhry.
 2. Výherci vedlejších výher budou určeni elektronickým losováním dle předem daného algoritmu na principu náhody provedeným Pořadatelem soutěže do 3 pracovních dnů od skončení doby trvání 1. kola soutěže.
  Do losování o vedlejší výhry budou zařazeni Soutěžící, kteří se zúčastnili všech pěti soutěžních úrovní a v každé ze soutěžních úrovních splnili všech 8 soutěžních úkolů a vyplnili bez ohledu na správnost všechny soutěžní kvízy (tj. 1 soutěžní kvíz v 1. – 4. soutěžní úrovni a 2 soutěžní kvízy v 5. soutěžní úrovni). O losování bude vyhotoven písemný protokol podepsaný dvěma svědky z řad zaměstnanců Pořadatele Soutěže.

VI. Výhry a určení výherců v 2. kole Soutěže

 1. Hlavní výhrou v 2. soutěžním kole je účast 11 výherců na utkání ČR – Ukrajina dne 8. září 2021 konané v České republice, kteří doprovodí reprezentační A tým ČR na hřiště jako players escort.
  Ze všech zařazených Soutěžních příspěvků vybere porota ve složení:
  Jaroslav Šilhavý – trenér reprezentačního týmu České republiky
  Jitka Pajurková – PR and Communication Director McDonald’s ČR spol. s r.o.
  Svatava Ságnerová – Prezidentka Asociace školních sportovních klubů ČR, z.s
  Václav Kudrna – Ředitel pro strategii , Fotbalová asociace české republiky
  11 nejoriginálnějších Soutěžních příspěvků, které budou vyjadřovat lásku k fotbalu. Soutěžící s těmito Soutěžními příspěvky se stanou výherci hlavní výhry.
 2. Výherci hlavní výhry budou určeni poroto nejpozději do 30 dnů od skončení doby konání Soutěže. O určení výherců bude vyhotoven písemný protokol.

VII. Informování výherců a předání výher

 1. Soutěžící bude o své výhře informován na e-mailové adrese, kterou vyplnil do registračního formuláře na soutěžním webu, a to do 10 pracovních dnů od skončení doby konání soutěže (dále také jako „výherní zpráva“).
 2. V rámci výherní zprávy bude vylosovaný soutěžící vedlejší výhry vyzván k potvrzení vedlejší výhry a zaslání adresy na území České republiky, na kterou má být zaslána vedlejší výhra.
 3. Výherci hlavní výhry budou v rámci výherní zprávy vyzváni k potvrzení hlavní výhry a dále budou informováni o bližších podmínkách realizace hlavní výhry.
 4. Součástí odpovědi na výherní zprávu musí být rovněž jméno a příjmení výherce (u soutěžících mladších 15 let pak také jméno a příjmení zákonného zástupce), e-mailová adresa, se kterou se zúčastnil soutěže. Odpověď na výherní zprávu musí být odeslána zpět na e-mailovou adresu Pořadatele Soutěže do 3 pracovních dnů od odeslání výherní zprávy Pořadatelem.
 5. V případě nezaslání výše zmiňovaných údajů v požadovaném rozsahu či nepotvrzení výhry v daném termínu se soutěžící nestává výhercem a výhra propadá ve prospěch Pořadatele, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití.
 6. Vedlejší výhry budou odeslány jako doručená zásilka na adresu na území České republiky, kterou uvede vylosovaný účastník v odpovědi na výherní zprávu. Vedlejší výhry budou výhercům odeslány nejpozději do 8 týdnů od doručení odpovědi na výherní zprávu.
 7. Pořadatel nenese jakoukoli odpovědnost za doručení odpovědí na výherní zprávu, výher v Soutěži, ani za poškození, zpoždění či ztrátu uvedeného během přepravy.

VIII. Souhlas s pravidly, ochrana osobních údajů a autorská práva

  • Zapojením se do Soutěže projevuje každý zájemce svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.
 1. Odesláním soutěžního formuláře soutěže bere zájemce na vědomí zpracování poskytnutých osobních údajů dle zásad zpracování osobních údajů.
 2. Soutěžící svojí účastí výslovně souhlasí s tím, že Pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s ust. § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, bezplatně jméno soutěžícího v médiích (včetně internetu), fotografické či filmové záznamy učiněné v souvislosti s předáním či realizací výher v propagačních a reklamních materiálech v souvislosti s touto Soutěží. Souhlas dle tohoto odstavce je činěn po dobu 5 let od ukončení Soutěže.
 3. Dojde-li v rámci účasti v Soutěži, zejména umístěním Soutěžního příspěvku k vytvoření autorského díla Soutěžícím ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon („Autorský zákon“), poskytuje Soutěžící od momentu umístění Soutěžního příspěvku Pořadateli oprávnění k výkonu práva takové autorské dílo užít (licence). Licence se poskytuje bezúplatně, jako výhradní, územně a množstevně neomezená, na dobu trvání majetkových autorských práv Soutěžícího a ke všem známým způsobům užití ve smyslu Autorského zákona. Soutěžící souhlasí s tím, že Pořadatel je oprávněn poskytnout oprávnění tvořící součást licence (podlicence) zcela nebo zčásti jakékoli třetí osobě. Soutěžící dále souhlasí s tím, že Pořadatel je oprávněn licenci postoupit jakékoli třetí osobě. Soutěžící se současně účastí v Soutěži zavazuje a prohlašuje, že disponuje i nezbytným souhlasem třetích osob s užitím autorského díla v rozsahu licence a že je oprávněn zachytit na autorském díle, které je videem, třetí osoby a od těchto osob získal výslovný a doložitelný souhlas s takovým zachycením. V případě šíření jednou zveřejněného autorského díla na internetu mimo vůli Pořadatele bere Soutěžící na vědomí, že za takové šíření Pořadatel neodpovídá.

V. Závěrečná ustanovení

 1. Pořadatel je oprávněn Soutěž kdykoli změnit, zkrátit, prodloužit, zrušit či upravit její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech Soutěže, bude to učiněno písemně, formou číslovaných dodatků a zveřejněno na internetových stránkách: www.mcdonaldscup.cz.
 2. Výhry, které Pořadateli budou vráceny jako nedoručené, či které nebude možné přidělit, doručit, propadají ve prospěch pořadatele, který je oprávněn rozhodnout o jejich dalším užití.
 3. Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher či výhry neposkytnout a to zejm. v případě, že mu výhry nebudou poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s pravidly Soutěže či z důvodu nemožnosti jejich realizace s ohledem na vyhlášení nouzového stavu a vydaných usnesení, zákonů nebo protiepidemiologických opatřeních pro území České republiky či části území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2).
 4. Výměna výher či vyplacení peněžitého plnění výměnou za věcné výhry, jakož i vymáhání účasti v Soutěži či výher právní cestou není možná. Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než mu bude vydána a nemá nárok výhru reklamovat a nemůže vyžadovat více, než mu na základě těchto pravidel bylo poskytnuto.
 5. Pořadatel není odpovědný za jakákoliv rizika ani jakoukoli škodu, kterou Účastník případně utrpí svou účastí v Soutěži nebo prostřednictvím získané výhry.
 6. Účastník bude ze soutěže vyloučen, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla účastníkovi vzniknout v případě, že Pořadatel zjistí nebo bude mít důvodné podezření na spáchání podvodného či nekalého jednání, nebo jakéhokoliv jednání proti pravidlům této Soutěže ze strany takového Účastníka nebo některého z Účastníků či jiné osoby, kterým tato dopomohla danému Účastníkovi k účasti v Soutěži, popř. zisku výhry v Soutěži.
 7. Pořadatel není odpovědný za technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky.
 8. Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této Soutěže podle vlastního uvážení. O výhrách v Soutěži a celkovém pořadí Účastníků konečně a bez možnosti odvolání rozhoduje Pořadatel soutěže. V případě pochybností o splnění podmínek Soutěže jednotlivými účastníky leží důkazní povinnosti na Účastnících.
 9. V případě rozporu mezi pravidly Soutěže nebo jejich částmi uvedenými na propagačních materiálech anebo jiných materiálech určených spotřebitelům a textem úplných pravidel Soutěže platí znění těchto úplných pravidel Soutěže.
 10. Originál úplných pravidel bude po dobu Soutěže zveřejněn na internetových stránkách www.mcdonaldscup.cz.

V Praze dne 30.3. 2021